info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Hızlı Bilgi

Öğrenci-Veli El Kitabı

Öğrenci-Veli El Kitabı

VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI

 

AKADEMİK BİLGİLER

 

ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞMELERİ

 

Velilerimiz, yönetim tarafından gerçekleştirilen toplantılar dışında, programı elektronik ortamda yayınlanan  ve bu ortamda velilere gönderilen veli-öğretmen görüşmelerine katılma isteğinde bulunabilirler. Velilerimiz bu istekleri için, ilgili/yetkili birimi arayarak, randevu alalabilirler. Veli-öğretmen görüşmeleri, okul açılışlarından sonar iki hafta ve kapanışlarından önceki iki hafta yapılmaz. Bu süreçte sınıf öğretmenleri tarafından planlanan tarihlerde velilerimiz okulumuza davet edilecektir. Görüşmelerin tutanağı, öğretmen tarafından tutulur ve elektronik ortama kaydedilerek rehberlik servisi tarafında velilerle paylaşılır.

 

NİTELİKLİ OKUMA SAATİ

 

Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için, her gün ilk dersin ilk 15 dakikası “Nitelikli Okuma Saati” olarak belirlenmiştir.

 

İKİNCİ YABANCI DİL

 

 Öğrencilerimiz iki dilde eğitim Almaktadır anasınıfı itibari ile Almanca eğitim 4 saat olarak verilmektedir

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Öğrencilerimizden,  değişik  alanlara  ilgi duymaları için de farklı programlara yönelmelerini beklemekteyiz. Bu sebeple okulumuz, öğrencilerine sanat, spor; sosyal bilimler, fen bilimleri; kişisel gelişim; bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda seçebilecekleri ders programları sunmaktadır. Onların akademik alanlarının yanında sosyal, kültürel ve estetik alanlarda da gelişimleri desteklenmektedir.

 

TAM ÖĞRENME SİSTEMİ (TÖS)

 

Öğrencilerin, belirli periyotlarda tüm derslerinde (alan dersleri)  sınıfta öğrendiklerinin tekrarı niteliği taşıyan, öğrenciye ve  öğretmene  öğrenme seviyesinde  geri  bildirim  sağlamak  amacıyla, ölçme değerlendirme  çalışmaları  yapılmaktatır.  Çoktan seçmeli test  tekniğiyle yapılan  sınavlar,  aynı zamanda öğrencilerin test tekniğine alışmalarını da sağlar. TÖS  programı, tüm  sınıflarda  önceden belirlenen periyotlarda uygulanır. Tam öğrenmenin sağlanmasıyla yeni konuya geçilir.

 

TÖS’de  belli dönemlerde,  işlenen  konular içinde  MEB tarafından yapılacak ortak sınavlara yönelik hazırlanan  test  çalışmaları  yapılır. Değerlendirme esasları sene başında yapılan toplantılarda zümrelerce karara  bağlanır  ve  öğrencilere duyurulur.

 

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

 

İYTEV Özel Yücel Tonguç Koleji’nde  öğrencilerimizin  akademik ilerlemeleri  kadar  sosyal, kültürel, ve estetik gelişimleri önemlidir. Bu noktada, öğrencilerimize sunulan eğitim programı, ders dışı etkinlik  programları ile pekiştirilmektedir. Ders dışı faaliyetler, kulüpler ve okulun bitiminden sonra uygulanan programlar olmak üzere iki ana grupta toplanır.

 

Kulüpler, öğrencilerimizin  eğlenerek  öğrendikleri,  hobi buldukları ve iletişim  becerilerini geliştirdikleri  etkinliklerdir. Kulüp faaliyetleri, okul yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde yapılır.  1.,2.,3., 4., 5., 6., 7. ve 8.  sınıf  öğrencilerinin  her  yıl  bir  kulüp  çalışmasına katılması zorunludur. 

 

Öğretim yılında öğrencilere sunulacak kulüplerin tanıtımı  ders  yılının ilk haftasında yapılacaktır.

 

Okuldan sonra gerçekleştirilen programlar; öğrencilerimizin spor,  görsel  sanatlar,  sahne  sanatları, müzik  ve kişisel gelişim  alanlarında,  kendilerini geliştirebilecekleri bireysel ya da  takım olarak,  yetenek  ve yetkinliklerini geliştirme ve sergileme fırsatı bulacakları çalışmalardır

 

Ders sonrası programlar; okul yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde yapılır. Bu saatler okulun ilk haftası öğrencilere duyrulur. Cumartesi günlerindeyse planlamaya ve ihtiyaca göre yapılır. Tüm öğrencilerimizin  programa  katılmaları teşvik  edilir. 

 

Öğretim yılı içinde yapılacak ders sonrası programlar, okulun açılışının üçüncü haftasında öğrencilerle paylaşılacaktır.

 

Ders Sonrası Yapılacak Etkinliklerin Kuralları

 

1. Öğrencilerin yönetici olarak görev aldığı kulüp ve çalışmalarda öğretmenler rehber konumundadır. Bazı çalışmalar uzman öğreticilerle desteklenir.

 

2. Öğrenciler, kulüp  seçimlerinden  sonra isterlerse geçerli mazaret sunmak şartıyla ilk iki hafta içinde değişiklik talep edebilirler. Değişiklik için öğrencilerin yazılı olarak müdür yardımcısına  başvurmaları gerekir. Başvurunun uygun bulunması halinde kulüp değişikliğine izn verilir.

 

3.  Bu kitapçıkta  belirtilen  ders  içi  ve  ders  dışı  davranış  kuralları  tüm  ders  dışı etkinliklerde de geçerlidir.

 

4. Öğrencilerin  kesinleşmesinden  sonra  devam  zorunluluğu  başlar  ve düzenli  olarak  yoklama  takibi yapılır. Okula gelen öğrenci etkinliğe katılmak zorundadır, okula gelmeyen öğrenciyse etkinliğe katılamaz.

 

5.  Etkinliklerine  geçerli  bir  nedeni  ve/veya  izni  olmadan  (en  fazla  üç  kez) katılmayan  öğrencinin durumu velisi ile paylaşılır.  

 

6.  Ders sonrası  etkinliklere  geçerli  bir  nedeni  ve/veya    izni  olmaksızın  (en  fazla  üç  kez) katılmayan öğrenci,  ilgili çalışmaya  devam etme hakkını kaybeder, devam zorunludur.

 

ÖĞRENCİ NOT POLİTİKASI

 

      Sınavların genel amacı, her ders için belirlenmiş hedeflere ne kadar ulaşıldığını, öğrenmenin ne  kadarının  gerçekleştirildiğini saptayabilmektir. Bu  nedenle,  öğrenci-öğretmen-sistem  açısından  ölçme-değerlendirme  yapılır  ve  ardından  hedefler  ve sonuçlar karşılaştırılır.

 

      Hedef, öğrencileri not kaygısına sürüklemeden, öğrenmeyi öğrenme becerilerini arttırarak; araştıran, sorun çözen, sorgulayıcı bireyler olarak  yetişmelerini sağlamaktır. Her sınıf seviyesi programlarında  belirlenmiş  hedef  ve  davranışlara  göre  yapılan  yıllık,  ünite  ve günlük ders planları çerçevesinde konuların işlenmesi genel ilkedir ve zorunludur.

 

     Sınavlardaki ana amaç,  öğrencilerin  neleri, ne kadar  öğrendiğini  tespit edip sonuçlarına  göre;  öğrenme  güçlüklerini,  eksik  ve  hatalı  yönlerini giderici önlemler alabilmektir

 

      Ders yılı başında zümrelerin değerlendirme ölçütleri saptanır ve ders  yılının ilk  haftasında öğrenciler yazılı ve sözlü olarak  bilgilendirilir.

 

      Her  dönemin  başında;  okul  sınav kuralları   belirlenir  ve   sınıf  seviyesinde  tüm okulun  sınav takvimleri  hazırlanarak  ders  yılının  üçüncü    haftasında  öğrencilere  yazılı  ve  sözlü  olarak bildirilir. 

 

               Ders  yılı  başında zümreler,  günlük  görev  ve yıllık  görev  değerlendirme esaslarıyla, yıllık  görev konularını liste halinde belirler ve ekim ayının ikinci haftasında öğrencilere duyurur.

 

               Günlük ve yıllık görevlerin takibinden ve değerlendirilmesinden ders öğretmeni sorumludur.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

               Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde,  eleştirel  ve  yaratıcı  düşünme,  araştırma,  sorgulama,  problem  çözme  ve  benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.

               Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.

Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır.

Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.

Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur.

Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır.

Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.

Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

 

Not Düzeni

 

Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

 

               Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu ve başarı puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

 

     Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

PUAN

NOT

DERECE

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

25-44

1

Geçmez

0-24

0

Etkisiz

 

 

 

 

     Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;

 

a)  Yabancı dil  dersinde  öğrencilere,  dinleme-anlama,  okuma-anlama,  konuşma  ve  yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır.

 

b)  Bilgi  ve  beceriler,  çeşitli ölçme araçlarından  yararlanılarak,  becerilerin  özelliğine  göre  yazılı,  sözlü,  ödev  ve  projelerle  değerlendirilir.  Dersin  birden  fazla  öğretmen  tarafından  okutulması durumunda,  verilen puanların ağırlıklı ortalamasına gore o dersin dönem puanı ve notu belirlenir.  Gerektiğinde  zümre  öğretmenler  kurulu  kararıyla  becerilerin  değerlendirilmesi  ortak yapılabilir.

 

 

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

 

     Öğrencinin,  ders  yılı  sonunda  herhangi  bir  dersten  başarılı  sayılabilmesi  için,  ikinci  dönem notunun, en az "Geçer/ 2“ olması gereklidir.  Ancak  birinci  dönem  notu  "Etkisiz/ 0"  ise  ikinci  dönem  notunun  en  az  "Orta  /  3“  olması zorunludur.

 

Sınıf Geçme

 

     Öğrencinin,  ders  yılı  sonunda  herhangi  bir  dersten  başarılı  sayılabilmesi  için,  ikinci  dönem notunun, en az "Geçer/ 2“ olması gereklidir .

 

Yazılı Sınavlar

 

     Haftalık ders  saati sayısı 3 ve  daha fazla olan dersler için dönem başına en  az 3 yazılı sınav, 2 ve daha az olan dersler için dönem başına en az 2 yazılı sınav yapılır. Resim,  Müzik,  Beden  Eğitimi  dersleri  ile  uygulamalı  nitelikteki  diğer  derslerin  sınavları,  her dönemde üç  defadan az olmamak üzere  ve  dersin özelliğine göre  yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak  veya  bunlardan  yalnızca  biriyle  yapılabilir.  Sınavların  şekli  ve  sayısıyla  uygulamalı sınavların  süresi,  zümre öğretmenler  kurulunda belirlenir. Farklı sınıflarda da olsalar aynı dersi alan tüm öğrencilere aynı sınav uygulanır.

 

     Bir  sınıfta  bir  günde  uygulanacak  yazılı  ve  uygulamalı  sınavların  sayısı  ikiyi  geçemez. Sınav  soruları,  kısa  cevap, çözümleme, boşluk doldurma,  yorumlama,  eşleştirme,  çoktan seçmeli ve benzeri birçok soru tekniğini içerecek şekilde hazırlanır.

 

     Yazılı sınavlar,  zümre  tarafından  belirlenen  standart  formatlar  kullanılarak  bilgisayar ortamında  o döneme ait tüm konuları kapsayacak şekilde hazırlanır. Sınav kâğıdının üzerinde sınav süresi, gerekli açıklamalar ve puanlama bulunur.

 

     Sınav uygulaması bir hafta öncesinde yanıt anahtarı ve puanlama cetveli hazırlanarak okul yönetimine onaylatıldıktan sonar yapılır.

 

     Yazılı sınavlar, bu yönergede  açıklanan “Sınav Uygulama Esasları” doğrultusunda uygulanır. Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra ayrıntılı not dağılımı öğrencilere açıklanır

 

     Öğretmenler,  daha  önce  hazırlamış  oldukları  yanıt  anahtarına  göre  sınav  sorularının çözümlerini  mutlaka  öğrencilere  iletir  veya  derste  paylaşarak   yapılan  başlıca  ortak   hataları sınıfta  açıklar.  Sınav  sonuçları,  sınavın  yapıldığı  tarihten  itibaren  en  geç  15  gün  içinde öğrenciye  duyurulur.  Öğrencinin  duyuru  tarihinden  itibaren  7  iş  günü  içinde,  istemesi  hâlinde,  sınav  kâğıdı,  ders  öğretmeni  tarafından  öğrenciyle   bir  defa  daha  incelenir  ve değerlendirilir.

 

     Sınav  sonuçları  sadece  sınıf  ortamında  açıklanır  ve  öğrencilere  duyurulurken,  notlar  yüksek sesle okunmaz .Öğrencinin kendisi ve velisi dışında hiç kimseye not bilgisi verilmez.

 

     Sınava  gelmeyen  öğrenciler  özrünü  7  iş  günü  içinde  bildirmek  ve özrün  bitimini  izleyen  7  iş günü  içinde  belgeleri  okula  göndermek  zorundadır.  Mazeretlerini  resmi  doktor  raporu  ile belgeleyen  öğrencilere,    telafi-tamamlama  sınav hakkı  verilir. Mazeret bidirmeksizin sınava girmeyen  öğrenciye  sıfır(0)  puan  verilir. 

 

Proje, Ders ve Etkinliklere Katılım ve Performans Görevi

 

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

 

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

    

Değerlendirmede tüm değerlendirme ölçekleri ve rubricleri gösteren bir  şema  hazırlanması  ve  puanlamanın  buna  göre yapılması  gerekir.  Bu ölçütlerin öğrencilerle paylaşılması, notların hangi ölçütlere gore verildiğini  bilmesini sağlayacaktır. 

 

 

Telafi Sınavları

 

     Sınav günü devamsızlık yapan öğrenci, okula döndüğü hafta veya bir sonraki hafta, ilk cuma günü, telafi programı saatinde sınav olmakla yükümlüdür Telafi sınavlarının kapsadığı konular ve süresi, öğrencinin devamsızlık nedeniyle giremediği sınavın içeriğiyle aynı olacak şekilde, ancak farklı sorulardan oluşacaktır Sınav günü okulda olmayan ve yasal doktor raporu getirmeyen veya velisi tarafından mazereti yazılı olarak belirtilmeyen öğrencilerin telafi sınavı olmaya hakları yoktur.

 

 

 

 

 

Ev Görevleri

 

     Öğrencilere,  sorumluluk  duygusunu  geliştirmek,  derslerde  verilen  bilgi  ve  becerileri pekiştirmek,  anlamayı  ve  öğrenmeyi  artırmak,  uygulamaya  yönelik  çalışmalar  yaptırmak  ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla ev görevleri verilir. Ev görevleri  kapsamında  alıştırma  föyleri,  araştırma  çalışmaları,  deney  raporları,  yazılı veya sözlü sunum hazırlama çalışmaları bulunur. 1.,2. Ve 3. Sınıflarda bu görevlerin yazılı olanları gün sonunda sınıf öğretmenleri eşliğinde yapılacak olup sadece okumaya yönelik çalışmalar ev görevi olarak verilecektir.

 

Projeler

 

     Ders  yılı  başında  yapılan  zümre  öğretmenleri  toplantısında öğrencilere  verilecek  çeşitli proje konuları  belirlenir.  Proje  konularının  tespitinde  öğrencilerin  ihtiyaçları,  yetenekleri,  okul,  aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur.  Ayrıca, konunun  açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır. Öğrenciler,  ders  yılı  başlangıcını  takip  eden  ikinci  ayın  ilk  yarısı  içinde  hangi  dersten  proje yapmak  istediklerini  yazılı  olarak  sınıf  öğretmenine  bildirirler.  Öğrencilerden,  bu  yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe  dersi  olmak  üzere  tercih  sırasına  göre  üç  ders adını yazmaları istenir.

 

     Yazılı  istekler,  sınıf  öğretmeni  tarafından  süresi  içinde  toplanır.  Bu  istekler;  ilgili  müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf  öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak  suretiyle  değerlendirilir  ve  hangi  öğrencinin,  hangi  dersten  ödev  yapacağı  hususu tespit edilir.  Bu  toplantıda her  dersin öğretmenine,  imkân  ölçüsünde,  dengeli  sayıda  öğrenci verilecek  şekilde  düzenleme  yapılır.  Bu  düzenlemeye  göre,  her  öğrencinin  hangi  dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.

 

     Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle proje konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri  yaparlar.  Bu  görüşmeler  derslerin  başladığı  tarihten  itibaren  en  geç  sekizinci hafta sonunda tamamlanır. Konunun  belirlenmesi  ile  birlikte her  bir   öğrenciye,  ‘’Yılık  Proje  Değerlendirme  Ölçütleri’’ ve ‘’ Yıllık  Proje Takip Formu” verilir.

 

Yıl  boyunca  yapılan  çalışmalar,  belirlenen  takvim  uyarınca  yapılacak  toplantılarla  ve  geri bildirimlerin yıllık proje takip formuna işlenmesi ile  izlenir.

Yıllık   projeler, “Proje Şenliği”nde sergilenir. 

Yıllık  proje notu, bir yazılı notu olarak değerlendirilir.

Yıllık   projenin;  belirlenen  tarihte  teslim  etmeyen  öğrenci,  geç  kaldığı  her  gün  için  puan kaybeder.

Yıllık  projenin zamanında teslim etmeyen öğrenciye not olarak  sıfır ( 0 )  verilir. 

 

ÖĞRENCİ  DAVRANIŞ KURALLARI

 

İDARİ  KURALLAR

 

1. Öğrencilerimiz, okul  saatleri içinde  (öğle teneffüsü dahil)  okul dışına  çıkmazlar,  okula yemek getiremezler veya satıcı çağıramazlar

 

2. Devamsızlık: Öğrencinin  hastalık  nedeniyle  okula  gelmemesi  durumunda  veli,  aynı  gün içerisinde  okulu  saat: 09.30’a  kadar  telefonla  bilgilendirmekle  yükümlüdür.  Öğrencinin,  okula geldiği  gün,  bizzat  velisi  tarafından  imzalanmış  olan  özür  tezkeresini  okula  vermesi beklenmektedir. Hastalığın doktor  raporuyla  belgelendirilmemesi  halinde  öğrencinin devamsız olduğu günler özürsüz devamsızlıktan sayılır. 

 

3.  Özürlü  devamsızlık - Doktor  raporu:  Arka  arkaya  üç  gün  ve  üzeri  devamsızlıklar  doktor  raporuyla  belgelendirilmek  zorundadır.  Resmi  veya  özel  kurum  ve  kuruluşlardan  alınan raporlarda  kurum  mühürü  ve  doktor  imzası  olmak  zorundadır.  Doktor  raporlarının  özrün sona  erdiği tarihten itibaren en geç 5 gün  içerisinde okula verilmiş olması  gereklidir. 

 

4.  Yarım gün  devamsızlık :  Sabah  ilk derslere  ilk  15 dakika içinde gelen öğrenci derse alınır. 15 dakikadan sonar gelen öğrenci ilgili müdür yardımcısına yönlendirilir ve o dersin bitmesi beklenir. Öğrenci diğer derse izin  belgesiyle girer ve yarım gün yok yazılır.

 

5.  İzinli  sayılma:  Yurt  içinde  veya  yurt  dışında  eğitsel,  kültürel  ve  sportif  faaliyetlere  katılan öğrenciler,  okula  devam  edemedikleri  süre  için  izinli  sayılırlar. 

 

6.  Öğrencinin  velisi  tarafından  okuldan  alınması:    Ailenin  tamamını  etkileyen  sosyal  olaylar (şehir  dışında  düğün,  cenaze  vb.)  dışında  öğrencinin  velisi  tarafından  okuldan  alınmaması beklenmektedir.    Zorunluluğun  oluşması durumunda ,  acil durumlar  dışında  öğrenci velisinin okul yönetimine bir gün önceden yazılı olarak izin başvurusunda bulunması gereklidir.  

 

7. Okuldan  ayrılacak    olan  öğrenci, velisi ile görüşüldükten sonra müdür  yardımcısından  aldığı  iki  nüsha  izin  kağıdının  bir nüshasını sınıf defterinin içine bırakır, ikincisini ise gerektiğinde görevli öğretmene gösterir ve kapıdaki güvenlik görevlisine verir.Veli isteği ile alınan izinler devamsızlıktan sayılır.

 

8.  Okulda  bulunulması  zorunlu  olan  günler:  Okulun  açılış  ve  kapanış  günleri,  resmi  törenlerin yapıldığı  günler,  tüm  tatillerden  bir  gün  önceki  ve  bir  sonraki  günlerde  öğrencilerin  okula devamı zorunludur.

 

9.  Haberli  sınav  günleri:  Öğrencilerin,  tarihi  önceden  belirlenmiş  sınavlara  katılmaları zorunludur.  Sınava  katılamayacak  kadar  hasta  olan  bir  öğrencinin  velisi,  bu  mazereti  resmi kuruluşlardan  doktor  raporu  ile  belgelemekle  yükümlüdür.  Bu  durumda  öğrencilere  telafi sınavı hakkı verilir. 

 

Dersin başına kadar  gelmeyen öğrenci o gün yapılan sınavlara giremez.Öğrenciler  okula  yalnız  sınava  girmek  amacıyla  gelemezler.  Okula  gelen  öğrenci  sınava girmek zorundadır ancak okul doktorunun rapor vermesi durumunda sınava girmez. 

 

10. Beden eğitimi  derslerinden izinli olabilme: Kendisini  beden  eğitimi  derslerine  giremeyecek kadar  rahatsız  hisseden  öğrenci,  ders  öncesinde  mutlaka  revire çıkmalı.  Revirin uygun görmesi halinde alacağı hasta kağıdı ile dersten izinli sayılır.

 

11. Derse  spor  eşyalarını  getirmeyen  ve  dolayısıyla  derse  girmeyen  öğrencinin  bu  davranışı alışkanlık  haline getirmesi durumu, Onur Kurulu’nda değerlendirilir. 

 

12.  Okul  panoları: Öğrenciler okul  panolarına,  okul  yönetimi  tarafından  onaylanmamış  (imza  ve  mühür olmayan) hiçbir yazılı dokümanı, duyuru veya ilanı asamazlar.

 

13.  Yasak  Yayınlar: Öğrenciler okula  yasaklanmış  yayınlar,  müstehcen  yayınlar  ile  bu  niteliklere  sahip  CD,  vb  araçlar getiremezler veya bunları yanında bulunduramazlar.

 

14.  Akademik Geziler ve Okul Dışı Etkinlikler: Akademik gezi ve okul  dışı etkinlikler, öğrencilerin katılımının  zorunlu  olduğu  eğitimi  destekleyen  ve  eğitim  programının  bir  parçası  olan etkinliklerdir. Bu  etkinliklere  geçerli  bir  mazereti  olmaksızın  katılmayan  öğrenciler  akademik devamsızlık yapmış sayılır.

 

Akademik  gezi  ve  okul  dışı  etkinliklerde  öğrenci  davranış  kuralları  geçerlidir.  Örneğin, serbest kıyafet giyilse bile öğrencilerimizin İYTEV Yücel Tonguç Koleji’ne yakışır şekilde giyinmeleri ve aynı şekilde  davranış  göstermeleri  beklenir.   

 

15.   Okul revirine gitme: Rahatsızlığı nedeniyle revire gitmek isteyen öğrenci sırasıyla; 

- Nöbetçi öğretmen ya da Müdür Yardımcısı nezeretinde revire gider.   

- Tedavisi biten öğrenci revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kağıdı ile dersliğe döner.

- Revir kağıdını öğretmenine teslim eder. 

 

16.  Rehberlik  servisi  ile  görüşme:  Öğrencilerden  rehberlik  servisine  gitmek  için  genellikle teneffüsleri  ve  rehberlik saatlerini kullanmaları  beklenmektedir.  Zorunlu  durumlarda  ders saatleri içinde rehberlik servisine gitmek isteyen öğrenci; 

- Ders öğretmeninden  izin kağıdı alır.

- İzin kağıdını müdür yardımcısına onaylatır.

- Rehberlik servisine gider ve görüşmesini yaptıktan sonra rehber öğretmen öğrenciyi sınıfa teslim eder.

 

17.  Öğrenciler, her pazartesi ve cuma yapılan  Bayrak  Törenlerine  katılmak  zorundadır. Katılmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin  bu  davranışı  Onur Kurulunda değerlendirilir.

 

Cep Telefonu Kullanımı

 

     Öğrenciler,  okul  kampusünde,  ders  ve  etkinlik  saatleri  içerisinde,  cep  telefonu  bulunduramazlar.  Sorumluluk  kendilerinde  olmak  kaydıyla  okula  cep  telefonu  veya  benzeri  cihazlar getirdiklerinde  bunları  kapatarak okul idaresine teslim ederler. Okul, bu türde  araçların kaybolması, cizilmesi ve/veya bozulması  durumunda sorumlu değildir.

 

     Ders  esnasında  cep  telefonunu  kullanan  ve  bulunduran  öğrenci  Onur  Kuruluna,  aynı  davranışı tekrarlaması durumunda Davranış Değerlendirme Kuruluna sevk edilir.

 

Derse Geç Kalma

 

     Her öğrenci derse  ve etkinliklere  zamanında  katılmakla  yükümlüdür. Öğrenciler  zil  çalar  çalmaz derse hazır olmalıdırlar. Yoklama dersin  öğretmeni  tarafından dersin  başında  alınır  ve geç  kalan öğrenciler  yoklama cetveline  yazılır.  Derse  geç  gelen  öğrenci mutlaka  müdür  yardımcısına  geç kağıdı almak için yönlendirilir. 

 

1. Servis gecikmeleri dışında,  derse mazeretsiz  15  dakikadan  fazla  geç  gelen  öğrenci  derse devamsız gösterilir  ve yarım gün yok sayılır.

 

Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler okul yönetimi tarafından izlenir. Öğrencinin 4.kez derse  geç  katılması  durumunda  velisi  yazıyla  bilgilendirilir.  5.  Geç kalışta  öğrenc,i  rehberlik  servisine yönlendirilir.  6.  kez  derse  geç  kalması  durumunda  Onur  Kuruluna,  8.  Geç kalıştaysa  Davranış Değerendirme Kuruluna sevk edilir. 

 

 

 

 

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1. Okulda  yapılan  etkinliklere  ve  törenlere  katılırlar  ve  bu  etkinlikler  sırasında  görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar.

2. Bayrak  törenlerinde,    kendi  sınıfına    ayrılan  yerde  düzgün  olarak  sıra  olurlar,  sessiz olarak komut verilmesini beklerler ve  İstiklal Marşı’nı  yüksek sesle söylerler.

3.  Okul eşyasına zarar vermezler ve onları korurlar.

4.  Kütüphane, fen  laboratuvarları,  bilgisayar  odası,  spor salonu, müzik  ve resim odası gibi  eğitim ortamlarında, bulundukları  yerin özel kurallarına uyarlar.

5.  Birbirlerine ve öğretmenlerine sevgi ve saygı çerçevesinde  seslenirler.

6.  Kantin ve yemekhanede sıraya girerler, buraların kurallarına uyarlar.

7.  Servis kurallarına uyarlar.

8.  Okulun belirlenmiş forma kurallarına uyarlar

9.  Kampus içinde ve okul adına katıldığı hiç bir etkinlikte küpe ve takı takmazlar

10. Okul  kampusünde,  sınıflarda, kütüphanede ve  tüm  etkinlik  ortamlarında kişisel   elektronik  cihazlar    kullanmazlar.Sorumluluk kendilerinde olmak kaydıyla okula cep telefonu veya benzeri cihazlar getirdiklerinde  bunları  kapatarak okul idaresine teslim ederler. Okul, bu türde  araçların kaybolması, cizilmesi ve/veya bozulması  durumunda sorumlu değildir.

11.  Okul içerisinde hiçbir ortamda ve okul dışındaki akademik  gezilerde sakız çiğnemezler.

12. Okul  saatleri içinde (öğle  arası  dahil)  okul  dışına  çıkamazlar,  okula  yemek  getiremezler veya satıcı çağırmazlar.

13.  Okula  yanıcı, kesici, patlayıcı  vb araç  ve  gereçler  getirmezler  veya  bunları  yanlarında  bulundurmazlar.

14. Okul  tarafından  düzenlenmemiş  hiçbir  etkinliğin  okul  yönetiminin  izni  olmadan  okulda reklamını yapmazlar  ve biletlerini satmazlar.

15. Okul  kampusü  içinde,  servislerde  ve  okul  gezilerinde   alkollü içecek , tütün ve tütün mamülleri  bulunduramaz  ve içemezler. 

16. İlkokl ve Ortaokul öğrencileri  için ayrılmış alanlar dışında kalan, anasınıfı  öğrencilerinin kullandığı oyun sahası ve tuvaletler gibi alanları kullanmazlar.

17. Gerek küçük kademelerdeki öğrencilerle,  gerekse kendi aralarında  hiçbir  şekilde  alışverişte bulunmazlar. 

 

Sınıf  İçi Davranış Kuralları

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Derslere  zamanında  girerler,  kendilerine  ayrılan  yerlere  oturarak  öğretmenin  gelmesini  beklerler.  

2. Ders  araç  ve  gereçlerini  yanlarında  bulundururlar.  Sınıfa  girdikten  sonra  ders  araç  ve gereçlerini dolaplarından almak  için sınıfta ayağa kalkmazlar.

3.  Ders işlenirken dersi izlerler ve derse katılırlar.

4.  Derste söz alarak konuşurlar.

5. Ders sırasında  sınıftan  dışarı çıkmazlar.  Çok  zorunlu  durumlarda (ani rahatsızlık vb.) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin kağıdı alırlar.

6.  Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.

7.  Dersliklere su dışında hiçbir yiyecek veya içecek getirmezler.

8.  Belirlenmiş sınav kurallarına uyarlar.

9.  Ders dışı etkinliklere , yoklamaları alındıktan sonra izin kağıtlarını ilgili öğretmeninden alarak giderler. 

 

Kıyafet Kuralları

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Milli Eğitim  Bakanlığı  tarafından açıklanmış olan  kılık-kıyafet  yönetmeliğine  uygun bir  şekilde okul formasını giyerler.  

2.  Okul gezilerinde de forma kurallarına uyarlar

3. Beden  eğitimi  derslerinin  veya  spor  karşılaşmalarının  bitiminde  spor  kıyafetlerini  spor salonunda çıkarır, dershanelerin bulunduğu bölüme okul kıyafetiyle gelirler.

4.  Erkek  öğrencilerin okul gömleğini pantalon dışına çıkartması uygun görülmez.

6.  Okul  formaları  ve  beden  eğitimi  kıyafetlerinin  tedariği  ve  satışı  Okul  Yönetimi tarafından yapılır.

7.  Kılık-kıyafetleri,  MEB  yönetmeliklerine  ve  okul  forma  kurallarına  uygun  olmayan  öğrenciler derse  alınmazlar  ve  velilerinden  öğrencinin  kılık-kıyafetini  düzeltmesine  yardımcı  olması beklenir. Israrla okul forma kurallarına uymayan öğrenci Onur Kuruluna sevk edilir.

8.  Forma  kurallarının  dışına  çıkmak,  ancak   öğretmen  denetiminde  yapılacak  etkinliklerde etkinliğin türü nedeniyle öğretmenlerin böyle bir talepte bulunması durumunda mümkündür.

9.  Serbest Kıyafet Günleri : Okulun açılış ve kapanış günleri (pazartesi ve cuma), resmi törenlerin yapıldığı günler okul yönetiminin belirleyerek  duyuracağı özel günler, haricinde okulun önceden duyurduğu günlerde yapılacak olan Serbest Kıyafet Günlerinde öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,

e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. 3üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

 

10. Forma: Öğrenciler resmi forma giymedikleri zamanlarda aşağıda belirtilen şekilde giyinirler

***************************

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

KIZ ÖĞRENCİLER

ERKEK ÖĞRENCİLER

 Antrasit renk  şort etek, pileli etek

 Antrasit gri renk pantalon

Mont

 Mont

Beyaz(II.Kademe) ve turuncu(I.Kademe)Lacoste tişört

 Beyaz(II.Kademe) ve turuncu(I.Kademe)Lacoste tişört

 2. Kademe kış aylarında beyaz gömlek

 2. Kademe kış aylarında beyaz gömlek

 Siyah ayakkabı

 Siyah ayakkabı

 Çorap

 Çorap

 

 

 

 

Sınav Kuralları

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Sınav için zamanında hazır olurlar.

2.  Sınav gözetmeninin belirlemiş olduğu oturma düzeninde sınava girerler.

3. Sınavda  kalem,  silgi,  cetvel  vb  dersin  türüne  göre  değişen  araç  ve  gereçlerini  ve bunların yedeklerini bulundururlar. Sınav sırasında diğer  öğrencilerden bu  araçları istemezler veya ortak kullanmazlar.

4.  Sınav sırasında aşağıdaki kurallara uyarlar :

- Sınav başladığı andan itibaren ilk 5 dakika  içinde,  sınav kağıdında  okunamayan bir  bölüm varsa, soru sorabilirler.

- Sorular  herhangi  bir  sorunun  nasıl  cevaplanacağı  veya  verilmiş  bir  cevabın  kontrolü şeklinde olmaz.

- Yabancı  dille  okutulan  derslerde;  soruların  Türkçe  anlamını,  bir  kelimenin  veya  cümlenin anlamını soru olarak yöneltemezler.

-  Öğrenci  tarafından  sorulan sorulara  sadece  ders  öğretmeni cevap  verir. Bir  başka öğrenci cevap vermez.

5.  Sınav  kağıdı  üzerinde bulunan  sınavla  ilgili  açıklamaları dikkatle  okurlar,  bu  konuda  yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlerler ve uygularlar

6.  Sınav  sırasında  her  ne  sebeple ve  her  ne  konuda  olursa  olsun  konuşmazlar,  bir  başkasının kağıdına  bakmazlar  veya  kağıtlarını  bir  başkasının  görebileceği konumda  tutmazlar.  Bu  gibi durumlar kopya olarak değerlendirilir ve  gerekli yaptırım uygulanır.

7.  Önceden  bildirilen  sınav  süresi  bitiminde, soru  ve  yanıt  kağıtlarını  anında  ve  istenilen düzende teslim ederler.

8.  Sınav  kağıdını  teslim  ettikten  sonra  ders  zili  çalmadıkça  dışarı  çıkmaz  ve  sınav  düzenini bozmazlar.

9.  Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazmazlar.

10.  Raporlu  ya  da  izinli  olduğu  için  sınava  giremeyen  öğrenciler  telafi  sınavı  için  belirtilen  gün, saat ve yerde bulunurlar.

11.  Sınav  esnasında  cep telefonu  ya  da  elektronik  cihaz  kullanamazlar.

 

Servis Araçları Kuralları

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Gecikerek servis aracını bekletmezler.

2.  Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranış ve konuşmalar yapmazlar.

3.  Araç içinde ayakta durmaz, araç kapılarını açmaz ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.

4.  Ulaşım  sırasında    uygunsuz  sözler  kullanamazlar  ve  davranışlarında  genel  görgü kurallarına uyarlar.

5. Araçta bulunan küçük  yaştaki  öğrencilerin  haklarını  korur,  onların  araçtaki    emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar. 

6.  Ulaşımlarını kayıtlı  oldukları  servisle  yaparlar.  Velilerinin  veya  okul  idaresinin  bilgisi  dışında farklı servis kullanamazlar.

7.  Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım  yapmak  isteyen öğrencilerin velileri konuyla ilgili  veli  dilekçelerini veya telefon bildirimlerini okul idaresine iletirler. Bu bilgilendirmeyi yapmayan öğrencinin servis  değişikliği yapılmaz.  Öğle  tatiline  kadar  değişiklik  isteği  bildirilmeyen  öğrencilere  servis  değiştirmeleri için izin verilmeyecektir. Okul idaresine bildirilen servis değişiklikleri okul idaresi tarafından belgelendirilerek gerekli izin kağıda iki kopya halinde servis görevlisine ve okul servis koordinatörüne verilerek işlem gerçekleştirilir.

8.  Okul servislerinde kurallara uymayan öğrenciler Onur Kurulunda değerlendirilir.

 

 

Gezi Kuralları

 

Öğrencilerin  katıldıkları;  yurtiçi  veya  yurtdışı,  resmi  veya  özel,  günübirlik  veya  yatılı,  bilimsel, kültürel, sportif amaçlı okul seyahatleri genel olarak gezi adı altında ifade edilmiştir.

 

Geziye  katılan  öğrenciler  bulundukları  yerlerde  okulu  temsil  ederler.  Dolayısıyla  öğrencilerimiz buralarda da   davranış ve görüntü olarak okul kurallarına uygun hareket eder, çevrenin huzurunu bozacak, birbirleri için tehlike yaratabilecek davranışlardan uzak dururlar.

 

Geziler, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir :

1.  Okul  müdürü veliye,  gidilecek  gezi  hakkında  genel  bilgi veren  ve  gerekli  izni  isteyen  bir  yazı gönderir.

2.  Velilerimiz izin dilekçesini belirtilen tarihte okul yönetimine ulaştırırlar.

3.  Özel  durumu  olan  öğrenciler  için  veliler,  sorumlu  öğretmen  ya da  yöneticiyle   yazılı olarak iletişme geçerler.

4.  Veli  izin  dilekçesi  ve  gerekli  tüm  formları  getirmeyen  öğrenci  geziye  katılamaz. Bu süreyi kütüphanede  geçirir.

 

Spor Salonunda Uyulması Gereken Kurallar

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Spor salonuna ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar vermezler.

2.  Spor kıyafetsiz ve spor ayakkabısız derslere katılmazlar.

3.  Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabıyla girmezler.

4.  Spor salonuna yiyecek  ve içecek getirmezler.

5.  Beden eğitimi  dersine kıyafet getirmeyen öğrenciler  öğretmeninin gösterdiği uygun  bir  yerde beklerler. Öğretmenin verdiği görevi  yapmak zorundadırlar. Söz konusu öğrenciler, salonu öğretmenden izin almadan terk edemez, müzik dinleyemezler.

6.  Öğle tatilinde ve teneffüslerde spor salonunun sadece izin verilen bölümlerini kullanabilirler.

 

Fen Laboratuvarlarında Uyulması Gereken Kurallar

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.    Laboratuvar  bölümündeki    araç,  gereç  ve  malzemeye  zarar  verecek  davranışlarda bulunmazlar.

2.    Kimyasal malzemelere  dokunmaz, onların tadına bakmaz, onları koklamazlar. 

3.    Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.

4.  Yanmakta olan ispirto ve gaz ocağını bir yerden alıp başka bir yere taşımazlar, işi bittiğinde ocağı söndürürler,  ocağını sadece kibritle yakarlar.

5.    Çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar.

6.    Öğretmen onay vermeden deneye başlamazlar. 

7.    Verilen deney föylerini önceden okurlar.

8.    Meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler.

9.  Deney araç ve gereçlerini amacı dışında kullanmazlar. 

10.  Başkasının deneyi ile ilgilenmezler.

11.  Gerektiğinde önlük giyerler, koruyucu gözlük takarlar, eldiven giyerler.

 

 

 

 

 

Bilgisayar Laboratuvarında Uyulması Gereken Kurallar

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1. Kendileri için belirlenen bilgisayarı kullanırlar, öğretmene danışmadan kullandıkları bilgisayarı değiştirmezler.

2.  Kendileri  için  ayrılan  bilgisayarların  yazılımı  ve  donanımından  dönem  sonuna  kadar sorumludurlar.

3.  Öğretmene  danışmadan,  bilgisayarlarına  herhangi  bir  dosya,  program  vb  yüklemez  ve silmezler.

4.  Getirecekleri CD vb malzemeleri öğretmene danışarak ve virüs kontrolü yaparak kullanırlar.

5.  Laboratuvarda sanal sohbet yapmazlar ve oyun oynamazlar.

6.  Laboratuvarda yüksek sesle konuşmazlar ve sandalye (tekerlekli) ile dolaşmazlar.

7.  Bilgisayarı kullandıktan sonra kurallara uygun bir şekilde kapatırlar.

 

Konferans Salonunda Uyulması Gereken Kurallar

 

İYTEV Yücel Tonguç Koleji öğrencileri;

1.  Konferans salonuna öğretmenlerinin gözetiminde sınıfıyla birlikte giderler.

2.  Sınıfına ayrılan bölümlere otururlar ve sessizce beklerler.

3.  Sunumları konuşmacıların ve arkadaşlarının dikkatini dağıtmadan dinlerler.

4.  Konferans salonunda bulunan malzemeleri özenle korurlar. 

5.  Konferans salonuna yiyecek ve içecek  getirmeden girerler.

6.  Konferans salonunda ıslık çalmazlar, tezahürat etmezler, gürültü çıkarmazlar.

7.  Gelen konuklara sorularını görgü kuralları çerçevesinde sorarlar.

8.  İzin alarak yerlerinden kalkarlar.

9.  Koltuklarda düzgün oturur, onları yıpranmalarını önleyici şekilde kullanırlar.

10.  Program bitiminde çıkış için öğretmeniyle sınıf sırasını beklerler. 

11.  Gösteriler esnasında kuliste sessiz dururlar.

 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI

 

Okul Kurallarına Uygun Olmayan Davranışların Ele Alınması

     Davranış  kuralları  ile  ilgili  bir  sorunlar,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  İlk Öğretim  Kurumları  Davranış Değerlendirme Yönetmeliği ve bu dokümanda açıklanan hususlar çerçevesinde ele alınır.

1.  Öğrencilerin  okul  kurallarına  uygun  davranmamaları  durumunda,  öğretmenin öncelikle öğrenciyle  görüşürek  ve Rehberlik  Servisiyle  iletişime  geçerek  eğitici  bir  yaklaşımla öğrencisinin yanlışını fark etmesini ve davranışını düzeltmesini sağlamaya çalışması esastır.

2.  Söz  konusu  davranışın  sözel  uyarıya  rağmen  tekrarlanması  durumunda  öğretmen  bu davranışı düzeltmek  adına  yaptıklarını ve konuyla ilgili görüşlerini yazarak müdür veya müdür yardımcısına iletir.

3.  Müdür  yardımcısı,  verilen  bilgiler  ışığı  altında  sınıf  öğretmeni ve  rehberlik  servisi ile  işbirliği içerisinde öğrenci, gerektiğinde veli ile görüşerek olayı ele alır, gerekli yaptırımları uygular, bir kez daha yaşanmamasına yönelik  önlemleri değerlendirir.

4.  Öğrencinin  davranışlarının  gözlenmesiyle devam  eden  süreç,  davranışlarda  düzelme olmaması  durumunda,  öğrencinin durumunun önce Onur Kurulu, sonrasında da  Davranış Değerlendirme Kurulu’nda ele alınmasına kadar gidebilir.

 

Okul Onur Listesi

     Her öğretim yılı sonunda okul onur listesine  giren öğrenciler belirlenir ve okulun son haftasında yapılan törenle  öğrencilere belgeleri törenle verilir.

     Onur  listesine,  ders notlarına bakılmaksızın örnek davranışta bulunan ve okul dışı etkinliklerde okulumuzu temsil etmiş olan  öğrenciler seçilir.

 

Davranış Değerlendirme Kuruluna Sevk ve Bu Konudaki Prosedür

 

      Bu süreçte aşağıdaki yol izlenir:

1. Davranış bozukluğu, olayı gözlemleyen öğretmen(ler)  tarafından  ilgili  müdür  yardımcısına bildirilir. Öğrencinin disiplin kuruluna sevk edilmesi için öğretmen(ler) tarafından imzalanmış bir  dilekçe  ile  okul müdürlüğüne  başvurulur.  Rehberlik  servisi  öğrenci  ve olayla  ilgili  rapor yazar  ve okul müdürüne  iletir. Okul  müdürü,  olayın  önemine göre  öğrenciyi  Onur  Kuruluna veya Davranış Değerlendirme Kuruluna gönderir.

2.  Davranış Değerlendirme  Kurulu  olayı  ele  alır,  inceler,  öğrencinin  savunmasını  dinler  ve MEB  İlköğretim Kurumları Öğrenci Davranış Değerlendirme gereğince karar verir.

3.  Davranış Değerlendirme Kurulu alacağı  karar  yönetmelikler  gereği  öğrenci  velisine  yazılı  olarak, öğrenciye sözlü olarak duyurulur.

4.  Davranış Değerlendirme Kurulu alınan  karar hakkında  öğrenciyi  Davranış Değerlendirme  Kuruluna  sevk  eden öğretmen(ler)e sözlü  olarak,  öğrencinin  sınıf  öğretmenine  ve  ilgili  müdür  yardımcısına  yazılı  olarak   bilgi verir. Müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni yazılı bilgiyi ilgili dosyada saklar.

5.  Davranış Değerlendirme Kurulu  kararları  sonucunda    davranışlarında  değişiklik  göstermemekte  ısrar  eden öğrencilerin  süregelen    davranış  bozuklukları, Öğrenci Davranış Değerlendirme Kuruluna göre değerlendirilir.

 

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ
ÖĞRENCİ, VELİ,  OKUL SÖZLEŞMESİ

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ HAK VE SORUMLULUKLARI

H A K L A R I M I Z
Biz İYTEV Yücel Tonguç Koleji  olarak;

1. Velilerimizden saygı ve destek görmek istiyoruz.
2. Okulumuzda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istiyoruz.

S O R U M L U L U K L A R I M I Z
Biz İYTEV Yücel Tonguç Koleji olarak;

1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla materyal, ekipman ve teknolojik donanımları sağlayacağız.
2. Okulumuzda olumlu bir kültür oluşturarak öğrencilerimizde istendik davranışların gelişmesini sağlayacağız.
3. Okulumuzda öğrenci, veli ve öğretmenler arasında hiçbir nedenden dolayı ayırım yapmayacağız.
4. Eğitim ve öğretim sürecini okul duvarlarıyla sınırlamayacağız.
5. Öğrencilerin,  velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar oluşturacağız. Okul Öğrenci Kurulunu, Okul Öğrenci Meclisini, Veli toplantılarını, Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Toplantılarını, Okul Aile Birliği Toplantılarını, Öğretmenler Kurulu Toplantılarını etkili bir şekilde düzenleyeceğiz.
6. Okulumuzun güvenilir ve temiz olmasını sağlayacağız.
7. Davranışlarımız, konuşmalarımız, sorumluluk bilincimizi ve kılık kıyafetlerimizle öğrencilerimize iyi birer model olacağız.
8. Okulumuzu, öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve fiziksel imkânlar da gözeterek sürekli  geliştireceğiz.
9. Okulumuzda etkili öğrenmeyi sağlayacak bir ortam kuracağız.
10. Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenleyeceğiz.
11. Veli ve öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplayıp, değerlendirip, sonuçlarını ilgililerle  gizlilik içinde paylaşacağız.
12. Belirli aralıklarla ve düzenli olarak veli bilgilendirme toplantısı yapacağız.
13. Okul ve çevresini öğrencilerimiz için en uygun bir biçimde düzenleyeceğiz.
14. Okulumuz öğretmenleriyle, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ders dışı etkinlikler düzenleyeceğiz.

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ  ÖĞRENCİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI (*)

H A K L A R I M
Ben İYTEV Yücel Tonguç Koleji Öğrencisi Olarak;

1. Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak istiyorum.
2. Okulumuzda bireysel farklılıklara saygı gösterilmesini istiyorum.
3. Bana ait ölçme değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek ve sonuçlara ait fikirlerimi ilgili öğretmenlerimle tartışabilmek istiyorum.
4. Bana ait özel bilgilerin (sınıf rehber öğretmeniyle  yaptığım görüşmelerin, okul rehber öğretmeniyle yaptığım görüşmelerin, okulumuzda uygulanan test ve anket sonuçlarının) benim iznim olmadan hiç kimseyle  paylaşılmamasını istiyorum.
5. Okulumuzda biz öğrencilerle ilgili  kararlar hakkında bilgilendirilmek istiyorum.
6. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılmasını istiyorum.
7. Kendimi tanıma, ilgi ve yeteneklerimin belirlenmesi,  ortaokul sonrası gidebileceğim bir üst eğitim kurumları, giriş koşulları vb konularda, kişisel, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetleri almak istiyorum.
8. Akademik ve kişisel gelişimimi destekleyecek ders ve ders dışı etkinliklere katılmak istiyorum.
9. Okul yönetiminde Okul Öğrenci Kurulu ve Okul Öğrenci Meclisi aracılığıyla temsil edilmek istiyorum.

S O R U M L U L U K L A R I M
Ben İYTEV Yücel Tonguç Koleji Öğrencisi Olarak;

1. Okulumuzda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
2. Bana görev verilmesi durumunda ders dışı etkinliklere katılacağım ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
3. Arkadaşlarıma ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim.  Zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
4. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
5. Okul kurallarına uyacağım.
6. Okul yönetimine (seviyeli ve saygılı eleştiri, fikir, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
7. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
8. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.
9. Okulda nöbet görevi verildiğinde en iyi şekilde yerine getireceğim.
10. Her ne sebeple olursa olsun öğretmenlerimden izin almadan okul bahçesi dışına çıkmayacağım.
11. Sınıflara ve okul bahçesine çöp ve atık maddeler atmayacağım ve atanları uyaracağım.
12. Okul ve sınıf panolarına resim ve yazılarla katkıda bulunacağım.
13. Okula gelmesi gereken ders araç ve gereçlerini eksiksiz getireceğim.
14. Öğretmenlerimin verdiği günlük ödevleriyle  araştırma ödevlerini zamanında ve düzenli olarak yapacağım.
15. Okul yönetimince yasaklanan hiçbir malzemeyi okula getirmeyeceğim.

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ ÖĞRENCİ VELİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

H A K L A R I M
Ben  İYTEV Yücel Tonguç Koleji  Velisi Olarak;

1. Çocuğumun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilmek istiyorum.
2. Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, kaliteli eğitim ve fırsatlar sunulmasını istiyorum.
3. Okul yönetimine katılmak istiyorum.
4. Çocuğumun okuldaki gelişim süreci konusunda bilgilendirilmek istiyorum.
5. Çocuğumun güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istiyorum.
6. Çocuğumun ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek davranışlarda bulunulmamasını istiyorum.

S O R U M L U L U K L A R I M
Ben İYTEV Yücel Tonguç Koleji  Velisi Olarak;

1. Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, eğitim araç gereçlerini  tamamlamış, okul kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesini sağlayacağım.
2. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az bir tanesinde görev alacağım.
3. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.
4. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.
5. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım.
6. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için, televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım.
7. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğum ile birlikte yapacağım.
8. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.
9. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.
10. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim.
11. Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.
12. Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.
13. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.
14. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete kesinlikle izin vermeyeceğim.
15. Çocuğumun ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyecek yerlere gitmesini engelleyeceğim.
16. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek televizyon programlarını izlemesine izin vermeyeceğim.
Sözleşmenin tarafı olarak yukarda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime SÖZ VERİRİM.

(*) Yukardaki belge örnektir. Okul açıldıktan sonra rehberlik servisi tarafından siz değerli velilerimize gönderilecektir.  İmzaladığınız bu belge yönetmelik gereği okulumuzda arşivlenecektir.